Putanja

ИЗВРШЕНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Инструкције за праћење, вредновање и оцјењивање ученика током извођења наставе на даљину

 

23.04.2020 21:34
Cлика
 
На основу Упутства о праћењу, вредновању и оцјењивању ученика приликом извођења наставе на даљину којим се приписује начин праћења, вредновања и оцјењивања ученика у основним и средњим школама приликом извођења наставе на даљину у случају проглашења ванредне ситуације за Републику или дио територије Републике или у случају проглашења ванредног стања за Републику или дио Републике, као и у другим оправданим случајевима, Републички педагошки завод основним и средњим школама и установама за васпитање и образовање дјеце са сметњама у развоју доставља


Инструкцију за праћење, вредновање и оцјењивање ученика током наставе на даљину за вријеме ванредног стања узрокованог епидемијом корона вируса у школској 2019/2020. годиниУ складу са одлуком Министарства просвјете и културе Републике Српске од 10.3.2020. о обустављању свих активности у школама, одмах се поступило организовању наставе на даљину за ученике основних и средњих школа, како би задржали континуитет у учењу и омогућили даље напредовање ученика. За ученике основних школа, настава на даљину организована је ( од 17.3.2020.) путем јавног сервиса Републике Српске, из свих наставних предмета, односно предметних подручја у 1. разреду, а према јединственом распореду часова.За ученике средњих школа и школа за васпитање и образовање  ученика са сметњама у развоју у Републици Српској, онлајн настава организованаје ( од 23.3.2020.) уз кориштење различитих платформи које подржавају виртуелно окружење учење, у завосности од капацитета и могућности којима школа и ученици располажу. Иако овакав вид наставе обично има краткорочан карактер и везује се за одређене ванредне околности и кризне ситуације, потребно је организовањем наставе осигурати ученицима прилику да овладају кључним/елементарним исходима дефинисаним наставним плановима и програмима, односно оспособити их за прелазак у наредни разред и на виши ниво образовања.

Организовање наставе на даљину подразумијева другачије обавезе школа и наставника, другачије одговорности ученика, па и њихових родитеља. Због промјене у начину реализације наставе, њеном трајању и динамици реализације, мијења се начин припремања, дефинисања задатака и инструкција за ученике, давања повратне информације ученицима, начин вођења евиденције о реализацији наставе, Начин документовања и евидентирања цјелокупног рада је потпуно другачији те је неопходно праћење, вредновање и оцјењивање ученичких постигнућа током наставе на даљину прилагодити специфичностима овог облика наставе.

Инструкција за праћење, вредновање и оцјењивање ученика током наставе на даљину мора имати карактер општег упутства и смјерница, а никао експлицитних, крутих и универзалних прописа. Неопходно је оставити довољно простора сваком професионалцу да осмисли и дефинише методе, начине и наравно задатке који највише одговарају његовим ученицима и законитостима предмета који предаје. Намјера је да на једном мјесту обухвати прихватљиве начине праћења, вредновања и оцјењивања у формалном образовању у Републици Српској у ванредним околностима. Будући да је извјесно да се ученици неће вратити у школе до завршетка наставне 2019/2020. године потребно је започети/наставити с процесима вредновања и оцјењивања како бисмо омогућили закључивање оцјена и завршетак школске године. Вјерујемо да ће у том процесу помоћи и ове инструкције.

У уобичајеној наставној пракси ученици и наставници остварују комуникацију у реалном времену, тако наставник може пратити и надзирати ученика током вредновања наученог, те осигурати вјеродостојност одговора и објективност оцјене ( углавном сумативне ). Током наставе на даљину није могуће, а ни потребно обезбиједити строго контролисано окружење за учење, јер је нагласак на квалитетној повратној информацији ученику о томе како да унаприједи своје учење, односно вредновању за учење ( формативно оцјењивање).

У вируалном окружењу током наставе на даљину имамо прилику промовисати и примијенити нови приступ оцјењивању. Покушати фокус са учења за оцјену помјерити на то да учимо како успјешно учити, зашто је учење корисно, како уживати у учењу, како рјешавати проблеме, критички размишљати и радити, како самостално радити, а како у тиму тако и самостално. Вреднујемо не само да бисмо ученику дали повратну информацију о томе да ли је остварио васпитно-образовне исходе, него и како ће побољшати своје учење. Да бисмо то постигли, морамо пратити рад ученика, подстицати њихову активност и сарадњу -  како са наставником, тако и са другим ученицима. За утврђивање тих вјештина виртуално окружење за учење изврсно је мјесто јер се све активности биљеже, питања и коментари могу се постављати и након заданог времена, а комуникација наствљати и проширивати.

ОСНОВНА ШКОЛА

Потребно је истаћи да се за ученике основне школе, готово у потпуности, могу примјењивати важећи прописи о оцјењивању, осим у ријетким, појединачним случајевима, у вези са обезбјеђујућим бројем оцјена. Наиме, дефинисано је да је оцјењивање саставни дио процеса наставе и учења којим се обезбјеђује стално праћење остваривања прописаних циљева, исхода и постигнућа ученика, те ангажовање ученика у току васпитно-образовног процеса. Још се истиче да је оцјењивање ученика континуиран поступак којим наставник, на основу ширег и комплексног познавања ученика, оцјењује квалитативну и квантитативну страну његовог рада и залагања, према утврђеним прописима, односно прати васпитно-образовни рад и развој ученика и процјењује васпитно-образовни ниво и напредовање ученика.

Ученици углавном имају закључну оцјену са првог полугодишта, а значајна већина је до прекида "учионичке" наставе већ добила по једну или двије оцјене из свих наставних предмета. Ове оцјене ће свакако партиципирати у извођењу закључне оцјене.

Разредна настава

За ученике првог, другог и трећег разреда,
наставници ће на основу задатака које су ученици радили и достављали моћи да изведу сумативне оцјене. Током наставе на даљину организоване помоћи јавног сервиса РТРС ученици су редовно добијали задатке за самосталан рад, а урађено су достаљали својим наставницима који су их прегледали и формативно вредновали. Уз оцјене које су већ у разредним књигама, односно које су ученици добили до момента прекида наставе, биће могуће извести заључне оцјене.

За ученике четвртог и петог разреда  у наредном периоду припремиће се и реализовати по једна писана првјера знања из српског језика, математике, познавања природе и друштва, коју ће наставници оцијенити. Републички педагошки завод ће до 24. априла направити распоред писаних провјера и учинити доступним наставницима, ученицима и њиховим родитељима. Писане провјере односиће се на елементарна знања и кључне исходе предмета за сваки разред. Путем "тв наставе" ученицима ћемо обезбиједити припрему за писане провјере, а сваки наставник ће за своје ученике саставити задатке или одабрати тему за рад и доставити ученицима у договорено вријеме и са дефинисаним условима за рад.

За предмете енглески језик, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање и вјеронаука наставници ће осмислити задатке за своје ученике које ће вредновати водећи рачуна да не оптерете ученике и да уваже услове и могућности у којима живе и раде.

Поред ових оцјена сваки ученик четвртог и петог разреда ће на основу задатака које су радили и достављали током реализације наставе на даљину, а наставници прегледали и формативно вредновали добити по једну сумативну оцјену из свих наставних предмета. Школе и наставници су, од првог дана реализације наставе на даљину, водили личну евиденцију о реализацији активности и ангажовању ученика, а електронски портфолио представља збирку ученичких радова који приказују постигнуте резултате рада и постигнућа ученика.
Могућност усменог одговарња ( видео позив, скајп) треба користити само у ситуацијама када наставник процијени неопходним и за ученика корисним, односно уколико процијени да ће ученик без могућности усменог одговарања бити оштећен.

Предметна настава

За ученике шестог, седмог, осмог и деветог разреда у наредном периоду припремиће се и реализовати по једна писана првјера знања из српског језика, енглеског језика, другог страног језика, математике, физике, хемије, географије, историје, биологије. Републички педагошки завод ће до 24, априла направити распоред писаних провјера и учинити доступним наставницима, ученицима и њиховим родитељима. Писане првјере односиће се на елементарна знања и кључне исходе предмета за сваки разред. Путем "тв наставе" ученицима ћемо обезбиједити припрему за писане провјере, а сваки наставник ће за своје ученике саставити задатке или одабрати тему за рад и доставити ученицима у договорено вријеме и са дефинидсним условима за рад.
За премете ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, техничко образовање, основи информатике, демкратија и људска права, те вјеронаука наставници ће осмислити задатке за своје ученике које ће вредновати водећи рачуна да не оптерете ученике и да уваже услове и могућности у којима ученици живе и раде.

Поред ових оцјена сваки ученик предметне наставе ће на основу задатака које су радили и достављали током реализације наставе на даљину, а наставници прегледали и формативно вредновали добоити по једну сумативну оцјену из свих наставних предмета. Школе и наставници су од првог дана реализације наставе на даљину, водили личну евиденцију о реализацији активности и ангажовању ученика, а електронски портфолио представља збирку ученичких радова који приказују постигнуте резултате рада и постигнућа ученика. Као такав, сигурно нуди могућност за оцјену.
Могућност усменог одговарања ( видео позив, скајп) треба користити само у ситуацијама када наставник процијени неопходним и за ученика корисним, односно уколико процијени да ће ученик без могућности усменог одговарања бити оштећен.

Поштовање принципа инклузије и индивидуализације у раду
Наставници ће водити рачуна да током вредновања и оцјењивања својих ученика имају у виду специфичности ученика, тешкоће и сметње које имају, односно посебне образовне потребе, те ће у креирању и одабиру задатака и начина комуникације уважавати те специфичности. Републички педагошки завод је дописом Индивидуализација приступа у раду током наставе на даљину указао на обавезу индивидуализованог приступа и поучавања уз поштовање различитих стилова учења и могућности напредовања ученика током реализације наставе, а овом приликом се жели истаћи да исти принцип треба слиједити и током праћења, вредновања и оцјењивања учеичких постигнућа.

Експериментална мала матура
Мала матура за ученике деветог разреда у ванредним околностима неће бити проведена. Међутим, не желећи да ускратимо могућнпст ученицима да провјере и утврде ниво знања, вјештине и способности стечених током деветогодишњег школовања, Републички педагошки завод ће у првој седмици јуна пружити прилику ученицима да рјешавају низове задатака из математике и српског језика, односно језика бошњачког народа. Посебно креираном онлајн платформом ученицима ће бити достављени низови задатака и дефинисано вријеме израде.
Прецизније инструкције школама и уленицима Републички педагошки завод ће доставити накнадно.

Разредни испити
Поправни испити у јунском испитном року полажу се онлајн или на други начин ако се створе услови на анчин прописан законски легислативом уз обавезно организовање припремне наставе. За организовање поправних испита у августовском испитном року Републички педагошки завод ће доставит накнадне инструкције.
Напомена: Обавеза организовања допунске наставе (онлајн) прије закључивања недовољне оцјене, није стављена ван снаге.

Посебна одјељења
Основне школе које у свом саставу имају посебна одјељења за ученике са сметњама у развоју организовале су наставу на даљину у складу са Инструкцијом за организовање наставе на даљину у посебним одјељењима (РПЗ). Наставници ће на основу задатака  које су ученици у претходном периоду радили и достављали мочи да изведу сумативне оцјене. Ученици су редовно добијали задатке за самосталан рад, односно рад уз помоћ родитеља, а урађено су достављали својим наставницима који су их прегледали и формативно вредновали. Уз оцјене које су већ у разредним књигама, односно које су ученици добили до момента прекида наставе, биће могуће извести закључне оцјене. Наставници су водили личну евиденцију о реализацији активности  и ангажовању ученика, а електронски портфолио представља збирку ученичких радова који приказују постигнуте резултате рада и постигнуча ученика.

Владање ученика
Владање ученика оцјењује се на основу цјелокупног понашања ученика током цијеле школске године и односа према обавезама и одговорностима у учењу током наставе на даљину.

Сједнице стручних органа
Законом је прописано да се прије организовања испита, закључивања и верификације оцјена одрже сједнице одјељењских, разредних и наставничког вијећа. Неопходно је одржати сједнице поменутих органа на начин како је то могуће (онлајн) или на други начин, ако се створе услови. Обавезно водити записнике о одржаним сједницама без обзира како су вођене.
0 0